top of page

UW RECHT OP HERROEPING

In het kort: 

Je hebt 14 dagen de tijd om je aankoop te annuleren.

Na herroeping draagt u de verzendkosten van de retourzending.

Er is geen herroepingsrecht voor geïndividualiseerde artikelen. 

lange versie :

(1) Consumenten hebben bij het sluiten van een verkoop op afstand over het algemeen een wettelijk herroepingsrecht, waarover de aanbieder informatie zal verstrekken op basis van het onderstaande wettelijke sjabloon. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn geregeld in lid (2). In lid (3) vindt u een modelformulier voor herroeping.

 

herroepingsrecht

 

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.  

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.  

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van herroeping

 

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkope standaardlevering aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.  

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.  

(2) Het herroepingsrecht bestaat niet als de klant het artikel op maat laat maken. Artikelen zijn geïndividualiseerd als de goederen volgens § 312g II nr. 1 BGB niet geprefabriceerd zijn en een individuele selectie of bepaling door de consument beslissend is voor hun productie of als ze duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Dit geldt in het bijzonder voor artikelen waarvoor in de winkelwagen of daarbuiten een verklaring aan de verkoper is afgelegd, bepaalde personalisatieverzoeken aan het artikel kunnen worden gedaan (bijv. Belettering, gravures, enz.) en deze personalisatieverzoeken na productie verminderen aanzienlijk de kans op wederverkoop aan andere personen verminderd.

(3) De aanbieder informeert als volgt over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling:

Voorbeeld herroepingsformulier

 

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in)

uit en stuur het terug.)

 

— Aan [hier is de naam, het adres en, indien van toepassing, het faxnummer en

e-mailadres van de ondernemer in te vullen door de ondernemer]:

— Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons gesloten contract (*)

met betrekking tot de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verstrekken van het volgende:

Dienst (*)

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)

— Naam van de consument(en)

— adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

bottom of page